Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon
HOME  ISO

Politika kvality a environmentálna politika

V roku 2004 začala SAŽP s budovaním integrovaného systému manažérstva, ktorý zahŕňa systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001. Systém bol úspešne certifikovaný v roku 2005 a v roku 2011 bol vykonaný druhý recertifikačný audit.

Integrovaný systém manažérstva pokrýva všetky procesy a činnosti, ktoré majú vplyv na kvalitu poskytovaných služieb a na environmentálne vplyvy prevádzkových činností SAŽP na životné prostredie.

Pre úspešné fungovanie systému boli stanovené, sú trvale udržiavané a zlepšované zásady procesného riadenia podľa požiadaviek obidvoch noriem a potrieb SAŽP.

SAŽP identifikovala environmentálne aspekty svojich procesov, činností a zariadení a prostredníctvom stanovených cieľov a programov na ich realizovanie riadi významné environmentálne aspekty s cieľom zlepšovania svojho environmentálneho správania.

Systém manažérstva kvality je budovaný a certifikovaný podľa požiadaviek normy ISO 9001.

Systém environmentálneho manažérstva je budovaný a certifikovaný podľa požiadaviek normy ISO 14001.

Stiahnutie certifikátov v tlačovej kvalite vo formáte PDF 


Vytvorené dňa: 28.09.2015 
Facebook