Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Ochrana prírody

Prehľad právnych predpisov Európskej únie v gescii MŽP SR s požiadavkou na poskytovanie informácií a podávanie správ

 

Kapitola 15.10.30.20 Zachovanie voľne žijúcich živočíchov a rastlín

 

  1. Nariadenie Rady (EHS) 348/81 z 20. januára 1981 o spoločných pravidlách pre dovoz veľrýb alebo výrobkov z veľrýb v znení neskorších zmien a doplnkov
  2. Smernica Rady 83/129/EHS z 28. marca 1983 týkajúca sa dovozu koží určitých tuleních mláďat a výrobkov z nich do členských štátov v znení neskorších zmien a doplnkov
  3. Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín v znení neskorších zmien a doplnkov
  4. Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v znení neskorších zmien a doplnkov
  5. Nariadenie Rady (ES) 1035/2001 z 22. mája 2001 ustanovujúce systém dokumentácie výlovu na druhy Dissostichus v znení neskorších zmien a doplnkov
  6. Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v znení neskorších zmien a doplnkov
  7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/44/ES zo 6. septembra 2006 o kvalite sladkých povrchových vôd vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie kvality na účely podpory života rýb v znení neskorších zmien a doplnkov
  8. Nariadenie Komisie (ES) č. 535/2008 z 13. júna 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 708/2008 o využívaní cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre
  9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva
  10. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z  22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov

 

 

Zoznam a znenie všetkých právnych predpisov EÚ v kapitole Zachovanie voľne žijúcich živočíchov a rastlín je možné nájsť na portáli Európskej únie, v príslušnej časti EUR-Lex. 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 27.1.2016

 


Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook