Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2011 a 2012

SPRÁVA

Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2011 a 2010 - vrátane vyhodnotenia roku 2012 (1344 kB)

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Situačná správa podáva informácie o:

 • právnom rámci pre odvádzanie a čistenie komunálnych  odpadových vôd,
 • záväzkoch SR voči EÚ podľa smernice Rady 91/271/EHS,
 • koncepčných a strategických materiáloch,
 • sídelnej štruktúre a aglomeráciách Slovenska,
 • odvádzaní a čistení odpadových vôd
 • hodnotení ČOV podľa čl. 4 a 5 smernice Rady 91/271/EHS
 • aglomeráciách veľkostnej triedy pod 2000 EO,
 • produkcii čistiarenských kalov,
 • stav realizácie významných stavieb stokových sietí a čistiarní  odpadových vôd,
 • priemyselných odpadových vodách,
 • investičnej náročnosti.

V prezentovaných výsledkoch nadväzuje na predchádzajúcu Situačnú správu za roky 2009 - 2010.

PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI Čl. 16 smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 31. 12. 2013
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

31. 01. 2014

26. 11. 2014 - vrátane vyhodnotenia roku 2012

SPRACOVATEĽ SPRÁVY

Ing. Dagmar Drahovská, a kol., Výskumný ústav vodného hospodárstva

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU

Ing. Lýdia Bekerová, Ministerstvo životného prostredia, Bratislava

Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY

Ing. Dušan Čerešňák, generálny riaditeľ sekcie vôd, Ministerstvo životného prostredia SR

SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU
 • elektronicky – prostredníctvom služby Repornet, do Centrálneho dátového skladu siete EIONET  (31. 01. 2014 a 26. 11. 2014 - doplnenie vyhodnotenia roka 2012).  (http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/uwwt16/).
 • písomne – prostredníctvom Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii (04. 02. 2014)

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook