Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika

SPRÁVA

Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika (75 kB)

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Predmetom máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, ktoré boli predložené Európskej komisii, boli:

  • informácie o zdroji povodní, frekvencii ich výskytu a dôsledkoch na obyvateľstvo, ekonomické činnosti a životné prostredie
  • súhrnné informácie prístupe k tvorbe máp a o metódach identifikácie, hodnotenia a výpočtov parametrov relevantných pre spracovanie máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika
  • hyperlinky na mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika dostupné na národných mapových serveroch.

Mapy boli spracované pre 559 geografických oblastí, z toho 31 v správnom území povodia Visly, 528 v správnom území povodia Dunaja, v ktorých existuje alebo možno predpokladať výskyt významného povodňového rizika.

Mapy povodňového rizika a mapy povodňového ohrozenie (tzv. povodňové mapy) sú verejnosti dostupné cez

http://mpomprsr.svp.sk/

alebo

http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/povodnove-mapy.html.

PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Čl. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík

TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 22. 03. 2014
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

21. 03. 2014

SPRACOVATEĽ SPRÁVY

Ing. Peter Čadek, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU

Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY

Ing. Dušan Čerešňák, generálny riaditeľ sekcie vôd, Ministerstvo životného prostredia SR

SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU
  • elektronicky – prostredníctvom služby Repornet, do Centrálneho dátového skladu siete EIONET (http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/fhrm/) (21. 03. 2014)
  • písomne – prostredníctvom Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii (24. 03. 2014)

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook