Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Dotazník v zmysle čl. 15 smernice Rady 91/271/EHS o čistení mestských odpadových vôd – UWWTD Questionnaire 2013

SPRÁVA

Dotazník v zmysle čl. 15 smernice Rady 91/271/EHS o čistení mestských odpadových vôd – UWWTD Questionnaire 2013

Z dôvodu uvádzania niektorých údajov, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, nie je dotazník, na žiadosť MŽP SR, sprístupnený verejnosti.

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Dotazník UWWTD Questionnaire 2013 je podrobný dotazník, v ktorom sú zhromaždené údaje o zberných systémoch a spôsobe čistenia odpadových vôd (OV) z úrovne členského štátu, cez úroveň aglomerácií, citlivých území a iných zberných území, až na úroveň jednotlivých čistiarní odpadových vôd (ČOV)a nimi produkovaného znečistenia, na úroveň miest vypúšťania odpadových vôd a na úroveň vodných útvarov, do ktorých sú OV vypúšťané. V elektronickom dotazníku sú zároveň zadefinované vzťahy a prepojenia medzi jednotlivými ČOV, aglomeráciami, zbernými územia a pod.

Referenčným rokom pre naplnenie dotazníka bol rok 2012.

Dotazník UWWTD Questionnaire 2013 bol vyplnený, a na EK odovzdaný, vo forme XML. Program a nástroje pre naplnenie tohto dotazníka poskytla EK.

PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI Čl. 15 smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 02. 06. 2014
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

30. 05. 2014

SPRACOVATEĽ SPRÁVY

Ing. Dagmar Drahovská, a kol., Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU

Ing. Lýdia Bekerová, Ministerstvo životného prostredia, Bratislava, odborný garant Bratislava

Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY neuvedené
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU
  • elektronicky – prostredníctvom služby Repornet, do Centrálneho dátového skladu siete EIONET  (http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/uwwt/) (30. 05. 2014, úprava 21. 11. 2014).
  • písomne – prostredníctvom Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii (11. 06. 2014)

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook