Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd - aktualizácia k 31. 12. 2012

SPRÁVA

Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd - aktualizácia k 31. 12. 2012 (úprava na zverejnenie) (150 kB)

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Národný program je spracovaný v štruktúre stanovej vo vykonávacom rozhodnutí Komisie č. 2014/431/EÚ týkajúcom sa formátov na podávanie správ o národných programoch na účely vykonávania smernice Rady 91/271/EHS.

Národný program pozostáva z nasledovných tabuliek:

Tabuľka 1: Základné informácie

Tabuľka 2:

A – Zberné systémy alebo IPS aglomerácií s populačným ekvivalentom 2 000 alebo väčším ako 2 000, ktoré k referenčnému dátumu nespĺňali predpisy

B – Zberné systémy alebo IPS aglomerácií s populačným ekvivalentom 2 000 alebo väčším ako 2 000, v prípade ktorých k referenčnému dátumu ešte neuplynuli lehoty

Tabuľka 3:

A –čistiarne komunálnych odpadových vôd (ČKOV) aglomerácií s populačným ekvivalentom 2 000 alebo väčším ako 2 000, ktoré k referenčnému dátumu nespĺňali predpisy

B – čistiarne komunálnych odpadových vôd aglomerácií s populačným ekvivalentom 2 000 alebo väčším ako 2 000, v prípade ktorých k referenčnému dátumu ešte neuplynuli lehoty

Tabuľka 4: Súčasná a očakávaná celková čistiaca kapacita a investičné náklady na vnútroštátnej úrovni

Tabuľka 5: Iné informácie, ktoré treba zohľadniť pri návrhu národného programu

Národný program je aktualizovaný k 31. 12. 2012.
PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Čl. 15 smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd

TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU

(30. 06. 2014)

(oficiálny termín podľa čl. 17 smernice 91/271/EHS) 

 

19.9.2014 

(termín upravený z dôvodu neskorého oznámenia formátov vyžadovaných EK pre spracovanie národných plánov rozhodnutím 2014/431/EÚ zo dňa 04. 07. 2014)

TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

19. 09. 2014

SPRACOVATEĽ SPRÁVY

Ing. Dagmar Drahovská, a kol., Výskumný ústav vodného hospodárstva

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU

Ing. Lýdia Bekerová, Ministerstvo životného prostredia

Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY

Ing. Dušan Čerešňák, generálny riaditeľ sekcie vôd, Ministerstvo životného prostredia SR

SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU
  • elektronicky – prostredníctvom služby ReportNet, do Centrálneho dátového skladu siete EIONET (http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/uwwt17) (19. 09. 2014, úprava 03. 12. 2014)

  • písomne – prostredníctvom Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii (23. 09. 2014)

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook