Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na kúpanie v roku 2014 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS

SPRÁVA

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na kúpanie v roku 2014  vypracovaná na základe čl. 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS (337 kB)

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Tabuľková časť pozostávajúca zo zoznamu 33 vôd určených na kúpanie aktuálnych pre rok 2014 a k nim príslušných doplnkových informácií, z informácií o dĺžke kúpacej sezóny, o mimoriadnych situáciách a krátkodobom znečistení, o výsledkoch sledovania kvality vody určenej na kúpanie pre ukazovatele hodnotené smernicou 2006/7/ES (t.j. Escherichia colli a črevné streptokoky). Formát tabuľkovej časti bol predpísaný usmerneniami Európskej komisie.
  • Textová časť zhodnocuje spôsob monitorovania vôd určených na kúpanie v SR a výsledky hodnotenia kvality vôd v roku 2014.
PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI Čl. 13 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 31.  12. 2014
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

11. 12. 2014

SPRACOVATEĽ SPRÁVY

Mgr. Eva Kaňková, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU

Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
  • gremiálna porada ministra zdravotníctva SR
  • Ing. Dušan Čerešňák, generálny riaditeľ sekcie vôd, MŽP SR
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU
  • elektronicky – prostredníctvom služby Repornet, do Centrálneho dátového skladu siete EIONET  (http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/nbwd/) (11. 12. 2014).
  • písomne – prostredníctvom Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii (december 2014)

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook