Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Zoznam vôd určených na kúpanie v SR pre kúpaciu sezónu 2015

SPRÁVA

Zoznam vôd určených na kúpanie v SR pre kúpaciu sezónu 2015 (160 kB)

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Zoznam vôd určených na kúpanie v SR aktualizovaný pre kúpaciu sezónu 2015.

Zoznam obsahuje 33 lokalít vyhlásených vôd určených na kúpanie v SR, ktoré boli zaradené do programu monitorovania počas letnej kúpacej sezóny 2015, pričom 4 lokality z lokalít sú dočasne uzatvorené z dôvodu rekonštrukčných prác na hrádzi.

PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Čl. 13 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS

TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 15.6.2015 (pred začiatkom kúpacej sezóny)
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

20. 5. 2015

SPRACOVATEĽ SPRÁVY

Mgr. Eva Kaňková, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU

Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY

gremiálna porada ministra zdravotníctva

SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU
  • elektronicky – prostredníctvom služby ReportNet, do Centrálneho dátového skladu siete EIONET (http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/nbwd) (20. 5. 2015)
  • písomne – prostredníctvom Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii (8. 6. 2015)

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook