Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v rokoch 2011 – 2013 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu

SPRÁVA

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v rokoch 2011 – 2013 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (752 kB)

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Správa obsahuje informácie o kvalite pitnej vody vo veľkých zásobovaných oblastiach (zásobujúcich viac ak 5 000 obyvateľov) za roky 2011 – 2013 a informácie o kvalite pitnej vody v malých zásobovaných oblastiach (zásobujúcich menej ak 5 000 obyvateľov) v roku 2012.

Správa pozostáva zo sprievodnej textovej časti a z 15 tabuľkových častí spracovaných vo formáte excel, v ktorých sú prezentované:

 • výsledky monitorovania (informácie o nedodržanej frekvencii monitorovania jednotlivých ukazovateľov),
 • informácie o členskom štáte (všeobecné informácie o usporiadaní dodávok pitnej vody v členskom štáte),
 • národný sumár informácií na úrovni zásobovaných oblastí,
 • informácie o ukazovateľoch, v ktorých výsledky analýz nespĺňali požiadavky na kvalitu vody,
 • informácie o príčinách nevyhovujúcej kvality vody,
 • informácie o nápravných opatreniach prijatých za účelom zlepšenia kvality vody,
 • informácie o produktovo špecifických ukazovateľoch – akrylamid, epichlórhydrín a vinylchlorid,
 • spôsob poskytovania informácií verejnosti,
 • dostupnosť k informáciám o kvalite pitnej vody,
 • informácie o veľkých zásobovaných oblastiach,
 • informácie o malých zásobovaných oblastiach
PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

čl. 13 smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu

TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 28. 2. 2015
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

25. 2. 2015

SPRACOVATEĽ SPRÁVY

Mgr. Eva Kaňková, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU

Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • gremiálna porada ministra zdravotníctva SR (19.2.2015)
 • Ing. D. Čerešňák, generálny riaditeľ sekcie vôd, MŽP SR (25.2.2015)
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU
 • elektronicky – prostredníctvom služby ReportNet, do Centrálneho dátového skladu siete EIONET (http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/dwd) (25. 2. 2015)
 • písomne – prostredníctvom Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii (26. 2. 2015)

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook