Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Plány manažmentu povodňového rizika

SPRÁVA

Plány manažmentu povodňového rizika

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
 • Kópie plánov manažmentu povodňového rizika v deviatich čiastkových povodiach SR, ktoré boli schválené poradou vedenia MŽP SR zo dňa 29. 10. 2015, uznesením č. 150.
 • Elektronické dátové súbory relevantné k plánom manažmentu povodňového rizika, spracované v predefinovanej štruktúre XML pre správne územie povodia Dunaja a správne územie povodia Visly.
PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
 • čl. 15 smernice EP a Rady 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU
 • 22. 3. 2016
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU
 • 22. 3. 2016 – kópie plánov
 • 23. 3. 2016 – xml súbory
SPRACOVATEĽ SPRÁVY
 • Ing. Mária Adamovičová, PhD., Výskumný ústav vodného hospodárstva
 • Ing. Peter Čadek, PhD., Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica
 • Ing. Monika Supeková, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica
KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU
 • Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia
SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • Ing. Vladimír. Novák, vymenovaný na zastupovanie generálneho riaditeľa sekcie vôd, MŽP SR (22. 3. 2016) 
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU
 • elektronicky – prostredníctvom služby ReportNet, do Centrálneho dátového skladu siete EIONET  (22. 3. 2016, http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/frmp)  
 • písomne – prostredníctvom Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook