Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Vodný plán Slovenska (Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja a Plán manažmentu správneho územia povodia Visly), aktualizácia, 2015

SPRÁVA

Vodný plán Slovenska (Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja a Plán manažmentu správneho územia povodia Visly) – aktualizácia, 2015

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Súčasťou plánov manažmentu povodí predložených Európskej komisii sú:

PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
 • čl. 15 smernice 2000/60/ES EP a Rady, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU
 • 22.3. 2016
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU
 • 22. 03. 2016 – kópie plánov
 • 26. 04. 2016 – podporné dokumenty (background documents)
 • 07. 07. 2016 - GML
 • 27. 10. 2016 – GML re-uplaod
 • 15. 07. 2016 – XML (schéma RBDSUCA)
 • 31. 10. 2016 – XML (schéma RBDSUCA) re -upload
 • 31. 10. 2016 – Annex 0
 • 31. 10. 2016 – XML (ostatné schémy) 
SPRACOVATEĽ SPRÁVY
 • RNDr. Jana Gajdová, Výskumný ústav vodného hospodárstva

 • Mgr. Martin Panák, Výskumný ústav vodného hospodárstva

 • kolektív riešiteľov z VÚVH, SHMÚ, ŠGÚDŠ, SVP a i.

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU
 • Mgr. Martin Panák, Výskumný ústav vodného hospodárstva

 • Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • Ing. Vladimír. Novák, vymenovaný na zastupovanie generálneho riaditeľa sekcie vôd, MŽP SR (22.3.2016)
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU
 • elektronicky – prostredníctvom služby ReportNet, do Centrálneho dátového skladu siete EIONET (http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/wfd2016/) (postupne po častiach a v termínoch uvedených vyššie)

 • písomne – prostredníctvom Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii (postupne po častiach a v nadväznosti na termíny uvedené vyššie)

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook