Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Zoznam vôd určených na kúpanie v SR pre kúpaciu sezónu 2016

SPRÁVA

Zoznam vôd určených na kúpanie v SR pre kúpaciu sezónu 2016 (161 kB)

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Zoznam obsahuje 33 lokalít vyhlásených vôd určených na kúpanie v SR, ktoré boli zaradené do programu monitorovania počas letnej kúpacej sezóny 2016, pričom 3 lokality sú dočasne uzatvorené z dôvodu rekonštrukcie.
PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • čl. 13 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU
  • 15. 6. 2016 (pred začiatkom kúpacej sezóny)
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU
  • 23. 6. 2016
SPRACOVATEĽ SPRÁVY
  • Mgr. Daša Gubková, Úrad verejného zdravotníctva SR
KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU
  • Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia
SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
  • gremiálna porada ministra zdravotníctva
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook