Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Dotazník v zmysle čl. 15 smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd – UWWTD Data Request 2015

SPRÁVA

Dotazník v zmysle čl. 15 smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd – UWWTD Data Request 2015

(Dotazník nie je sprístupnený verejnosti.)

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Dotazník „UWWTD Data Request 2015“ obsahuje údaje o zberných systémoch a spôsobe čistenia odpadových vôd na úrovni členského štátu, aglomerácií, citlivých území a iných zberných území, a čistiarní odpadových vôd (ČOV), a o produkovanom znečistení.

Dotazník je spracovaný za referenčný rok 2014.

Dotazník UWWTD Data Request 2015“ bol vyplnený, a na EK odovzdaný, vo forme XML. Program a nástroje pre naplnenie tohto dotazníka poskytla EK.

PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • čl. 15 smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU
  • 22. 6. 2016
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU
  • 22. 6. 2016
  • 6. 7. 2016 – re-upload
SPRACOVATEĽ SPRÁVY
  • Ing. Dagmar  Drahovská a kol., Výskumný ústav vodného hospodárstva

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU
  • Ing. Lýdia Bekerová, Ministerstvo životného prostredia SR

  • Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia
SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
  • Ing. Vladimír Novák, vymenovaný na zastupovanie generálneho riaditeľa, sekcia vôd, Ministerstvo životného prostredia SR
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook