Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Správa o stave implementácie smernice Rady 91/676/EHS týkajúcej sa ochrany vôd pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov v Slovenskej republike, 2016

SPRÁVA

Správa o stave implementácie smernice Rady 91/676/EHS týkajúcej sa ochrany vôd pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov v Slovenskej republike, 2016 (7243 kB)

Mapové prílohy (28 MB) sú z kapacitných dôvodov dostupné len v CDR/Eionet.

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Predmetom správy je hodnotenie stavu implementácie smernice Rady 91/676/EHS v SR. Správa je spracovaná za referenčné obdobie 2012-2014.

Správa popisuje nasledovné témy:

  • Prehľad súčasného stavu implementácie smernice 91/676/EHS v SR
  • Hodnotenie kvality podzemnej vody z pohľadu dusičnanov,
  • Hodnotenie kvality povrchovej vody z pohľadu dusičnanov a trofického stavu,
  • Vymedzenie a revízia zraniteľných oblastí,
  • Vývoj, podpora a implementácia Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe
  • Najdôležitejšie opatrenia uplatňované v Programe hospodárenia,
  • Hodnotenie implementácie a dopadov opatrení Programu hospodárenia,
  • Prognóza budúceho vývoja kvality vôd.

Súčasťou správy sú:

  • samotná správa, prílohy, mapové prílohy (SK a EN verzia), súhrnné tabuľky spracované podľa príručky na vypracovanie správ (pdf)
  • Dataset pre hodnotenie kvality vôd v zmysle dusičnanovej smernice spracovaný podľa príručky na vypracovanie správ a Dataset umožňujúci prepojenie kódov typu monitorovacích objektov podzemných vôd medzi predchádzajúcou a súčasnou správou, (xls)
  • GIS vrstvy zraniteľných oblastí (Pozn.: GIS vrstvy relevantné ku správe z roku 2016 sú identické s GIS vrstvami predloženými EK v roku 2012 (pozri http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/nid/envuhlxzg/), a preto ich nebolo potrebné predkladať Európskej komisii opätovne aj v roku 2016.)
PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • čl. 10 a príloha V smernice Rady č. 91/676/EHS týkajúcej sa ochrany vôd pre znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU
  • 30. 6. 2016
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU
  • 30. 6. 2016
  • 18. 7. 2016 – re-upload
SPRACOVATEĽ SPRÁVY
  • Ing. Roman Cibulka (Výskumný ústav vodného hospodárstva)

  • kolektív riešiteľov z VÚVH, SHMÚ, SAŽP, MPRV SR, VÚPOP a ÚKSUP

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU
  • Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
  • Ing. Vladimír Novák, vymenovaný na zastupovanie generálneho riaditeľa, sekcia vôd, Ministerstvo životného prostredia SR

  • doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD. poverený riadením sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook