Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Predbežné hodnotenie povodňového rizika v SR - aktualizácia, 2016

SPRÁVA

Predbežné hodnotenie povodňového rizika v SR - aktualizácia, 2016

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • V roku 2016 SR spracovala doplnenie databázy predbežného hodnotenia povodňového rizika v súlade s požiadavkami čl. 4 a čl. 13 smernice EP a Rady 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík. Hodnotenie je pre potreby Európskej komisie spracované vo formáte XML.

Doplnená databáza je aktualizáciou súborov predložených Európskej komisii v roku 2012.

PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • čl. 4, 5 a 15 (1) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU
  • x (aktualizácia z iniciatívy SR)
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU
  • 8. 7. 2016
SPRACOVATEĽ SPRÁVY
  • Ing. Monika Supeková, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU
  • Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
  • Ing. Vladimír Novák, vymenovaný na zastupovanie generálneho riaditeľa, sekcia vôd, Ministerstvo životného prostredia SR

SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook