Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd - aktualizácia k 31. 12. 2014

SPRÁVA

Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd - aktualizácia k 31. 12. 2014

(Národný program je na vyžiadanie dostupný na MŽP SR, sekcia vôd.)

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • čl. 17 smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd
  • vykonávacie rozhodnutie Komisie z  26. júna 2014 týkajúce sa formátov na podávanie správ o národných programoch na účely vykonávania smernice Rady 91/271/EHS
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU
  • 30. 6. 2016
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU
  • 30. 6. 2016
  • 6. 7. 2016 – re-upload
SPRACOVATEĽ SPRÁVY
  • Ing. Dagmar  Drahovská a kol., Výskumný ústav vodného hospodárstva

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU
  • Ing. Lýdia Bekerová, Ministerstvo životného prostredia SR

  • Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia
SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
  • Ing. Vladimír Novák, vymenovaný na zastupovanie generálneho riaditeľa, sekcia vôd, Ministerstvo životného prostredia SR
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook