Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Správa o výsledkoch monitorovania látok prvého zoznamu sledovaných látok za Slovenskú republiku (Watch List)

SPRÁVA

Správa o výsledkoch monitorovania látok prvého zoznamu sledovaných látok za Slovenskú republiku (Watch List)

(1098 kB)

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Správa popisuje stratégiu monitorovania, metodiku monitorovania a výsledky monitorovania látok alebo skupín látok prvého zoznamu sledovaných látok  na území Slovenska v roku 2016. Súčasťou správy je dataset spracovaný podľa požiadaviek Európskej komisie.
PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • čl. 8b smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES

    o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES

TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU
  • 20. 12. 2016
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU
  • 20. 12. 2016
SPRACOVATEĽ SPRÁVY
  • RNDr. Jarmila Makovinská, CSc., Výskumný ústav vodného hospodárstva

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU
  • Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
  • Ing. Vladimír Novák, generálny riaditeľ, sekcia vôd MŽP SR
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook