Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na kúpanie v roku 2016

SPRÁVA

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na kúpanie v roku 2016 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS

(384 kB)

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
 • Tabuľková časť pozostávajúca zo zoznamu 33 vôd určených na kúpanie aktuálnych pre rok 2016 a k nim príslušných doplnkových informácií, z informácií o dĺžke kúpacej sezóny, o mimoriadnych situáciách a krátkodobom znečistení, o výsledkoch sledovania kvality vody určenej na kúpanie pre ukazovatele hodnotené smernicou 2006/7/ES (t.j. Escherichia colli a črevné streptokoky). Formát tabuľkovej časti bol predpísaný usmerneniami Európskej komisie.
 • Textová časť zhodnocuje spôsob monitorovania vôd určených na kúpanie v SR a výsledky hodnotenia kvality vôd v roku 2016.
PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
 • čl. 13 smernice EP a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU
 • 31. 12. 2016
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU
 • 27. 12. 2016
SPRACOVATEĽ SPRÁVY
 • Mgr. Daša Gubková, Úrad verejného zdravotníctva SR

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU
 • Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia
SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • Gremiálna porada ministra zdravotníctva SR

 • Ing. V. Novák, generálny riaditeľ sekcie vôd, MŽP SR

SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU
 • elektronicky – prostredníctvom služby ReportNet, do Centrálneho dátového skladu siete EIONET (http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/bwd/bwd_531/)

 • písomne – prostredníctvom Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook