Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2013-2014

SPRÁVA

Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2013-2014

(1807 kB)

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Situačná správa podáva informácie o:

 • právnom rámci pre odvádzanie a čistenie komunálnych  odpadových vôd,
 • záväzkoch SR voči EÚ podľa smernice Rady 91/271/EHS,
 • koncepčných a strategických materiáloch,
 • sídelnej štruktúre a aglomeráciách Slovenska,
 • odvádzaní a čistení odpadových vôd,
 • hodnotení ČOV podľa čl. 4 a 5 smernice Rady 91/271/EHS,
 • aglomeráciách veľkostnej triedy pod 2000 EO,
 • produkcii čistiarenských kalov a o nakladaní s nimi,
 • stave realizácie a prípravy významných stavieb stokových sietí a ČOV v správe vodárenských spoločností,
 • priemyselných odpadových vodách,
 • investičnej náročnosti.
PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
 • čl. 16 smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU
 • 31. 12. 2015
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU
 • 29. 12. 2016
SPRACOVATEĽ SPRÁVY
 • Ing. Dagmar Drahovská a kol., Výskumný ústav vodného hospodárstva

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU
 • Ing. Lýdia Bekerová, Ministerstvo životného prostredia SR

 • Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia
SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • Ing. Vladimír Novák, generálny riaditeľ sekcie vôd, Ministerstvo životného prostredia SR
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU
 • elektronicky – prostredníctvom služby ReportNet, do Centrálneho dátového skladu siete EIONET (http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/uwwt16/)

 • písomne – prostredníctvom Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook