Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Oznámenie o vykonaní revízie zraniteľných oblastí v Slovenskej republike

SPRÁVA

Oznámenie o vykonaní revízie zraniteľných oblastí v Slovenskej republike (954 kB)

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Oznámenie informuje o zmenách, ktoré v porovnaní so stavom z roku 2004 nastali vo vymedzení zraniteľných oblastí v SR, vysvetľuje dôvody týchto zmien a prezentuje  výsledky  revízie zraniteľných oblastí z roku 2016, na základe ktorej vstúpilo do platnosti nové nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti. 

Súčasťou oznámenia sú aj:

  • GIS vrstva zraniteľných oblastí v SR platná od 1.7.2017 a k nej príslušné metaúdaje (NVZ_DES_GIS_SK2017.shp)
  • GIS vrstva zraniteľných oblastí SR reportovaných v roku 2016 (NVZ_DES_GIS_SK2012.shp)

Aktualizovaný zoznam 1 344 obcí, ktoré reprezentujú zraniteľné oblasti SR, bol legislatívne schválený a je uvedený v prílohe č. 1 nariadenia vlády SR č. 174/2017 Z. z.

PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • čl. 3 smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov.
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU
  • do 6 mesiacov od vykonania zmien vo vymedzení zraniteľných oblastí
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU
  • 10. 11. 2017
SPRACOVATEĽ SPRÁVY
  • Ing. Roman Cibulka, Výskumný ústav vodného hospodárstva
SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
  • Ing. Vladimír Novák, generálny riaditeľ, sekcia vôd, Ministerstvo životného prostredia SR
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU
  • 10. 11.2017 -         elektronicky – prostredníctvom služby ReportNet, do Centrálneho dátového skladu siete EIONET (http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/nid/envwgwxpg/)

  • 22. 11. 2017 -písomne – prostredníctvom Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii

Zaevidoval:
  • Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook