Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v rokoch 2014 – 2016 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu

SPRÁVA

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v rokoch 2014 – 2016 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (453 kB)

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Správa obsahuje informácie o kvalite pitnej vody vo veľkých zásobovaných oblastiach (zásobujúcich viac ak 5 000 obyvateľov) v rokoch 2014 – 2016 a informácie o kvalite pitnej vody v malých zásobovaných oblastiach (zásobujúcich menej ak 5 000 obyvateľov) v roku 2014.

Správa pozostáva zo sprievodnej textovej časti a z 15 tabuľkových častí spracovaných vo formáte excel, v ktorých sú prezentované:

 • výsledky monitorovania (informácie o nedodržanej frekvencii monitorovania jednotlivých ukazovateľov),
 • informácie o členskom štáte (všeobecné informácie o usporiadaní dodávok pitnej vody v členskom štáte),
 • národný sumár informácií na úrovni zásobovaných oblastí,
 • informácie o ukazovateľoch, v ktorých výsledky analýz nespĺňali požiadavky na kvalitu vody,
 • informácie o príčinách nevyhovujúcej kvality vody,
 • informácie o nápravných opatreniach prijatých za účelom zlepšenia kvality vody,
 • informácie o produktovo špecifických ukazovateľoch – akrylamid, epichlórhydrín a vinylchlorid,
 • spôsob poskytovania informácií verejnosti,
 • dostupnosť k informáciám o kvalite pitnej vody,
 • informácie o veľkých zásobovaných oblastiach,
 • informácie o malých zásobovaných oblastiach.
PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
 • čl. 13smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU
 • 28. 02. 2018
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU
 • 09. 03. 2018
SPRACOVATEĽ SPRÁVY
 • Mgr. Daša Gubková, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
 • v spolupráci s Výskumným ústavom vodného hospodárstva
SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • minister zdravotníctva SR

 • Ing. Vladimír Novák, generálny riaditeľ sekcie vôd, MŽP SR

SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU
 • elektronicky – prostredníctvom služby ReportNet, do Centrálneho dátového skladu siete EIONET (http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/dwd/)
 • písomne – prostredníctvom Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii
Zaevidoval:
 • Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook