Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Zoznam vôd určených na kúpanie v SR pre kúpaciu sezónu 2018

SPRÁVA

Zoznam vôd určených na kúpanie v SR pre kúpaciu sezónu 2018

(164 kB)

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Zoznam obsahuje 32 lokalít vyhlásených vôd určených na kúpanie v SR, ktoré boli zaradené do programu monitorovania počas letnej kúpacej sezóny 2018, pričom 1 lokalita je dočasne uzatvorená z dôvodu rekonštrukcie.

PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • čl. (1) a čl. 13 (2)smernice EP a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU
  • 15. 06. 2018
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU
  • 07. 06. 2018
SPRACOVATEĽ SPRÁVY
  • Mgr. Daša Gubková, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
  • gremiálna porada ministerky zdravotníctva SR

  • Ing. Vladimír Novák, generálny riaditeľ sekcie vôd, MŽP SR

SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU
  • elektronicky – prostredníctvom služby ReportNet, do Centrálneho dátového skladu siete EIONET (http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/bwd/bwd_532/)
  • písomne – prostredníctvom Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii
Zaevidoval:
  • Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook