Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd, 2018

SPRÁVA

Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd, 2018

(Národný program je na vyžiadanie dostupný na MŽP SR, sekcia vôd.)

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Národný program je spracovaný podľa požiadaviek Európskej komisie vo forme xml tabuliek za referenčný rok 2016. K programu je spracovaná aj stručná sprievodná textová informácia.

Súčasťou programu sú:

 1. Informácie o aglomeráciách a projektoch zameraných na čistiarne komunálnych odpadových vôd, pri ktorých sa predpokladá, že podporia plnenie požiadaviek smernice 91/271/EHS.
 2. Informácie o investíciách potrebných na dosiahnutie alebo udržanie súladu s požiadavkami smernice 91/271/EHS.
 3. Informácie o národnom programe v zmysle otázok podľa tabuľky 5 vykonávacieho rozhodnutia 2014/431/EÚ.
PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
 • čl. 17 smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd
 • vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2014/431/EÚ týkajúce sa formátov na podávanie správ o národných programoch na účely vykonávania smernice Rady 91/271/EHS
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU
 • 30. 06. 2018
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU
 • 29. 06. 2018
SPRACOVATEĽ SPRÁVY
 • Ing. Dagmar Drahovská, Výskumný ústav vodného hospodárstva

 • Ing. Lýdia Bekerová, Ministerstvo životného prostredia SR

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • Ing. Vladimír Novák, generálny riaditeľ sekcie vôd, MŽP SR

SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU
Zaevidoval:
 • Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook