Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Dotazník podľa čl. 15 smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd (UWWTD Data Request 2017)

SPRÁVA

Dotazník podľa čl. 15 smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd (UWWTD Data Request 2017)

(Dotazník je na vyžiadanie dostupný na MŽP SR, sekcia vôd.)

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Dotazník je spracovaný podľa požiadaviek Európskej komisie vo forme xml tabuliek, za referenčný rok 2017.

Súčasťou dotazníka sú:

  1. Informácie o citlivých oblastiach a ich povodiach, vrátane priestorových údajov,
  2. Informácie o odvádzaní komunálnych odpadových vôd a o úrovni čistenia v aglomeráciách, pre ktoré uplynuli termíny na zabezpečenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd podľa smernice 91/271/EHS resp. podľa Zmluvy o pristúpení k EÚ (aglomerácie, čistiarne odpadových vôd, miesta vypúšťania odpadových vôd),
  3. Súhrnné informácie o opätovnom využívaní vôd a o kalovom hospodárstve v členskom štáte.
PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • čl. 15 smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU
  • 19. 07. 2018
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU
  • 13. 07. 2018
SPRACOVATEĽ SPRÁVY
  • Ing. Dagmar Drahovská, Výskumný ústav vodného hospodárstva

  • Ing. Lýdia Bekerová, Ministerstvo životného prostredia SR

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
  • Ing. Vladimír Novák, generálny riaditeľ sekcie vôd, MŽP SR

SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU
Zaevidoval:
  • Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook