Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na kúpanie v roku 2018

SPRÁVA

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na kúpanie v roku 2018 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS (463 kB)

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Tabuľková časť pozostávajúca zo zoznamu 32 vôd určených na kúpanie aktuálnych pre rok 2018 a k nim príslušných doplnkových informácií, z informácií o dĺžke kúpacej sezóny, o mimoriadnych situáciách a krátkodobom znečistení, o výsledkoch sledovania kvality vody určenej na kúpanie pre ukazovatele hodnotené smernicou 2006/7/ES (t.j. Escherichia colli a črevné streptokoky). Formát tabuľkovej časti bol predpísaný usmerneniami Európskej komisie.
  • Textová časť zhodnocuje spôsob monitorovania vôd určených na kúpanie v SR a výsledky hodnotenia kvality vôd v roku 2018.  
PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • čl. 13 smernice EP a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU
  • 31. 12. 2018
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU
  • 05. 12. 2018
SPRACOVATEĽ SPRÁVY
  • Mgr. Daša Gubková, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
  • gremiálna porada ministerky zdravotníctva SR

SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU
Zaevidoval:
  • Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook