Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Správa o dosiahnutom pokroku v zavádzaní programu opatrení Vodného plánu Slovenska

SPRÁVA

Správa o dosiahnutom pokroku v zavádzaní programu opatrení Vodného plánu Slovenska

(10502 kB)

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Správa vyhodnocuje pokrok dosiahnutý v zavádzaní programu opatrení schválenom v januári 2016, ako súčasť Vodného plánu Slovenska – aktualizácia 2015.

Správa popisuje:

 • Cieľ a spôsob spracovania správy o dosiahnutom pokroku v zavádzaní programu opatrení,
 • Súhrn opatrení pre správne územie povodia Dunaja a správne územie povodia Visly na dosiahnutie environmentálnych cieľov,
 • Pokrok dosiahnutý v zavádzaní programu opatrení

Súčasťou správy sú aj elektronické súbory spracované podľa požiadaviek metodických pokynov Európskej komisie vo formáte XML, a tzv. background dokumenty.

PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
 • čl. 15 smernice EP a Rady 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU
 • 22. 12. 2018
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU
 • 20. 12. 2018
SPRACOVATEĽ SPRÁVY
 • RNDr. Jana Gajdová a kol., Výskumný ústav vodného hospodárstva

 • Mgr. Martin Valenta, Výskumný ústav vodného hospodárstva

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • Ing. Vladimír Novák, generálny riaditeľ, sekcia vôd MŽP SR
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU
 • 20. 12. 2018, elektronicky – prostredníctvom služby ReportNet, do Centrálneho dátového skladu siete EIONET (http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/wfdpom2018)

 • 21. 12. 2018, písomne – prostredníctvom Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii

Zaevidoval:
 • Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook