Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Doplňujúci monitorovací program a predbežný program opatrení pre novo identifikované látky podľa smernice 2008/105/ES za Slovenskú republiku

SPRÁVA

Doplňujúci monitorovací program a predbežný program opatrení pre novo identifikované látky podľa smernice 2008/105/ES za Slovenskú republiku

(2371 kB)

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Program obsahuje:

 • popis Rámcové programu monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2016 – 2021, ktorý predbežne určil aj sledovanie novo identifikovaných prioritných látok. Toto určenie novo identifikovaných látok bolo zaradené do základného monitorovania povrchových vôd pre vodné útvary, kde sa monitoruje za účelom hodnotenia chemického stavu.
 • základné informácie o novo identifikovaných látkach podľa smernice 2013/39/EÚ, vrátane informácií o používaní a vlastnostiach,
 • súčasný stav implementácie nových analytických metód pre novo identifikované látky,
 • Doplňujúci program monitorovania pre novo identifikované prioritné látky,
 • Predbežné hodnotenie niektorých novo identifikovaných prioritných látok,
 • Predbežný program opatrení pre novo identifikované prioritné látky (so zameraním na pesticídy a priemyselné novo identifikované látky)

 

Súčasťou Programu sú aj elektronické súbory vo formátoch XML a GML.

PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
 • čl. 3 smernice EP a Rady 2008/105/ES o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice EP a Rady 2000/60/ES
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU
 • 21. 12. 2018
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU
 • 21. 12. 2018 (textová časť)
 • 01. 02. 2019 (elektronické súbory XML a GML)
SPRACOVATEĽ SPRÁVY
 • RNDr. Jarmila Makovinská, CSc. a kol., Výskumný ústav vodného hospodárstva
 • Mgr. Martin Valenta, Výskumný ústav vodného hospodárstva
SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • Ing. Vladimír Novák, generálny riaditeľ, sekcia vôd MŽP SR
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU
 • elektronicky – prostredníctvom služby ReportNet, do Centrálneho dátového skladu siete EIONET (http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/wfdeqs2018 )

 • písomne – prostredníctvom Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii

Zaevidoval:
 • Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook