Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike, 2004

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Spracovaním Situačnej správy o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike, 2004 a jej sprístupnením verejnosti si Slovenská republika splnila povinnosť, ktorá členským štátom Európskej únie vyplýva z článku 16 smernice Rady 91/271/EHS týkajúcej sa čistenia mestskej odpadovej vody. Spomínaný článok zaväzuje členské štáty EÚ pravidelne, v dvojročných intervaloch, zverejňovať situačné správy o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov.

Situačná správa poskytuje základné informácie o cieľoch v oblasti rozvoja verejných kanalizácií, ku ktorých splneniu sa SR zaviazala počas prístupových rokovaní s Európskou úniou. Súčasťou Situačnej správy je charakteristika citlivých oblastí, kanalizačných aglomerácií, štruktúry verejných kanalizácií, pripojenosti obyvateľstva na verejnú kanalizáciu, kvality čistenia odpadových vôd, situácie v čistení priemyselných odpadových vôd, situácie v nakladaní s čistiarenským kalom a charakteristika investičnej náročnosti rozvoja komunálnych čistiarní odpadových vôd a stokových sietí v SR.

PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Čl. 16 smernice Rady 91/271/EHS o čistení mestských odpadových vôd v znení smernice 98/15/ES

TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 31.12.2005
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

22.12.2005

 SPRACOVATEĽ SPRÁVY

Ing. Miloš Dian, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU

Ing. Renáta Grófová, SAŽP Banská Bystrica

RNDr. Elena Fatulová, MŽP SR, Bratislava

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY Ing. Marián Supek, Generálny riaditeľ Sekcie vôd MŽP SR, Bratislava
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU

Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike, 2004 je širokej verejnosti dostupná na internetovej stránke Slovenskej agentúry životného prostredia a na informačnom portáli o životnom prostredi Envirportal. Správa bude uverejnená v mesačníku Enviromagazín a dostupná bude i na stránke Ministerstva životného prostredia SR (www.enviro.gov.sk).

SPRÁVA

Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike, 2004 (682 kB)

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook