Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES z júna 2006 je prvou aktualizáciou Národného programu pre vykonávania smernice 91/271/EHS, ktorý bol na EK prezentovaný v roku 2005.

Aktualizácia tohto programu bola vykonaná v zmysle čl. 17 smernice 91/271/EHS.

Program popisuje:

  • súčasný právny rámec pre odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v SR,
  • koncepčné a strategické materiálny vzťahujúce sa k problematike čistenia OV,
  • prehľad súčasného stavu v čistení a odvádzaní odpadových vôd v SR
  • tabuľkové údaje aktuálne k roku 2004: počte kanalizačných aglomerácií a produkovanom znečistení (vyjadrenom v počte ekvivalentných obyvateľov), počte a kapacite vyhovujúcich zberných systémov a čistiarní odpadových vôd, množstve využívaných kalov, a o výške investičných nákladov požadované na základe rozhodnutia Komisie 93/481/EHS o formátoch prezentácie národných programov tak, ako to predpokladá článok 17 smernice Rady 91/271/EHS.
PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Čl. 17 smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení neskorších predpisov
  • Rozhodnutie Komisie 93/481/EHS o formátoch prezentácie národných programov tak, ako to predpokladá článok 17 smernice Rady 91/271/EHS
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 30.6.2006
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

27.6.2006

 SPRACOVATEĽ SPRÁVY

Mgr. Beáta Michniaková, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Ing. Lýdia Bekerová, Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU

RNDr. Elena Fatulová, MŽP SR, Bratislava

Ing. Renáta Grófová, SAŽP Banská Bystrica

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY Ing. Marián Supek, Generálny riaditeľ Sekcie vôd MŽP SR
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Národný program bol dňa 27.6.2006 prostredníctvom SAŽP odoslaný v tlačenej verzii i v elektronickej podobe poštou cez Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii na Európsku komisiu, DG Environment.
SPRÁVA

Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES (661 kB)

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook