Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na kúpanie v roku 2006 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Rady 76/160/EHS týkajúcej sa kvality vody určenej na kúpanie.

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Zhodnotenie kvality vôd a analytických metód použitých na dosiahnutie zhody so smernicou 76/160/EHS.
  • Poskytnutie georeferenčných súradníc rekreačných lokalít, poskytnutie údajov o dĺžke trvanie rekreačnej sezóny a údajov o ukazovateľoch presahujúcich limitné hodnoty stanovené pre kvalitu vôd na kúpanie
  • Údaje spracované v programe Európskej komisie BWProgram.
PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Čl. 13 smernice Rady 76/160/EHS týkajúcej sa kvality vody určenej na kúpanie
  • Rozhodnutie Komisie 92/446/EHS o dotazníkoch týkajúcich sa smerníc v odvetví vody (v znení Rozhodnutia 95/337/ES)
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 31.12.2006
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

22.12.2006

 SPRACOVATEĽ SPRÁVY

RNDr. Elena Matisová, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava

Ing. Ľudmila Strelková, Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU

Ing. Renáta Grófová, SAŽP Banská Bystrica

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY Gremiálna porada ministra zdravotníctva SR
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU

Sektorová správa bola dňa 22.12.2006 prostredníctvom SAŽP odoslaná v tlačenej verzii i v elektronickej podobe poštou cez Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii na Európsku komisiu, DG Environment.

Zároveň, podľa pokynov z listu EK adresovanému riaditeľom pre vodu, bola Správa i s prílohami odoslaná na EK DG- ENV i emailom.
SPRÁVA

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook