Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Aktualizácia Národného programu Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Aktualizácia Národného program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd bola vykonaná na základe písomných pripomienok EK a záverov z rokovania zástupcov  SR so zástupcami EK zo dňa 31.1.2007 k Národnému programu, ktorý v zmysle čl. 17 smernice 91/271/EHS, predložila SR na EK v júni 2006.

Program popisuje a prehodnocuje:

 • právny rámec pre odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v SR,
 • koncepčné a strategické materiálny vzťahujúce sa k problematike čistenia OV,
 • prehľad súčasného stavu v čistení a odvádzaní odpadových vôd v SR
 • tabuľkové údaje aktuálne k roku 2004:počte kanalizačných aglomerácií a produkovanom znečistení (vyjadrenom v počte ekvivalentných obyvateľov), počte a kapacite vyhovujúcich zberných systémov a čistiarní odpadových vôd, množstve využívaných kalov a o výške investičných nákladov požadované na základe rozhodnutia Komisie 93/481/EHS o formátoch prezentácie národných programov tak, ako to predpokladá článok 17 smernice Rady 91/271/EHS.

Program je ďalej v prílohách doplnený o prehľad aglomerácií a k nim príslušných údajov a o prehľad znečistenia produkovaného v agropotravinárskom priemysle. Nakoľko tieto prílohy obsahujú individuálne údaje konkrétnych spoločností, MŽP SR požaduje sprístupniť tieto prílohy len pre potreby EK.

PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
 • Čl. 17 smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení neskorších predpisov
 • Rozhodnutie Komisie 93/481/EHS o formátoch prezentácie národných programov tak, ako to predpokladá článok 17 smernice Rady 91/271/EHS
 • Ďalej:

  • pripomienky EK zo dňa 16.10.2006
  • rokovanie zástupcov SR so zástupcami EK zo dňa 31.1.2007.
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 30.4.2007
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

27.4.2007

 SPRACOVATEĽ SPRÁVY

Ing. Lýdia Bekerová, Ministertsvo životného prostredia SR, Bratislava

Mgr. Beáta Michniaková, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU

Ing. Lýdia Bekerová, MŽP SR, Bratislava

Ing. Renáta Grófová, SAŽP Banská Bystrica

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY Ing. Marián Supek, Generálny riaditeľ Sekcie vôd a energetických zdrojov, MŽP SR
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Aktualizovaný Národný program bol dňa 27.4.2007 prostredníctvom SAŽP odoslaný v tlačenej verzii i v elektronickej podobe poštou cez Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii na Európsku komisiu, DG Environment.
SPRÁVA

Aktualizácia Národného programu Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES, Apríl 2007 (850 kB)

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook