Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Súhrnná správa o programe monitorovania vôd SR vypracovaná v zmysle čl. 8 a 15 RSV – elektronická databáza, 2007

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Súhrnná správa o programe monitorovania vôd SR vypracované v zmysle čl. 8 a 15 RSV bola spracovaná podľa pokynov EK vo forme elektronickej databázy, za použitia nástrojov vyvinutých na EK.

Databáza obsahuje informácie o spôsobe zabezpečenia monitorovania povrchových vôd, podzemných vôd a chránených oblastí, tak ako to vyžaduje čl. 8 a prílohy V RSV, a databázu monitorovacích staníc a k nim príslušných informácií. Informácie sú členené na dve oblasti povodia, Dunaja a Visla.

PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady ustanovujúca rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti vodnej politiky (Rámcová smernica o vodách)
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 22.3.2007
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

29.5.2007

 SPRACOVATEĽ SPRÁVY

Mgr. Róbert Chriašteľ, Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU

Ing. Renáta Grófová, SAŽP Banská Bystrica

Ing. Juraj Patay, MŽP SR, Bratislava

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY Ing. Marián Supek, Generálny riaditeľ Sekcie vôd a energetických zdrojov, MŽP SR (odsúhlasené 28.5.2007)
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Dňa 29.5.2007 bola Súhrnná správa, vo formáte elektronickej databázy  prevedenej do XML súborov, uploadovaná podľa pokynov EK pre elektronický reporting, do siete EIONET (http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/wfdart8). Konfirmačný list, o splnení si reportigovej povinnosti k dátumu vystavenia Správy na EIONET, bol prostredníctvom SZ SR pri EÚ odoslaný na EK DG Environment.
SPRÁVA

Súhrnná správa o programe monitorovania vôd SR vypracovaná v zmysle čl. 8 a 15 RSV – elektronická databáza, 2007

(131 kB)

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook