Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Informácie poskytované Slovenskou republikou za rok 2006 v rámci výmeny informácií na základe  rozhodnutia Rady 77/795/EHS z 12. decembra 1977, ktorým sa ustanovuje spoločný postup pre výmenu informácii o kvalite sladkých povrchových vôd v spoločenstve 

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

V rámci výmeny informácii podľa rozhodnutia Rady 77/795/EHS boli Európskej komisii poskytnuté mesačné výsledky merania ukazovateľov kvality povrchovej vody v SR v roku 2006, v deviatich odberových miestach:

-         Dunaj - Bratislava stred (D002051D),

-         Morava – Devín (M128021D)

-         Váh – Komárno (V787501D)

-         Nitra – Komoča (N775500D)

-         Hron – Kamenica (R365010D)

-         Ipeľ – Salka (I283000D)

-         Laborec – Krásny Brod (B027000D)

-         Bodrog – Streda nad Bodrogom (B615000D)

-         Hornád – Ždaňa (H371000D)

Súčasťou správy je aj popis metód odberu a analýz vzoriek vody.
PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

 

Rozhodnutia Rady 77/795/EHS z 12. decembra 1977, ktorým sa ustanovuje spoločný postup pre výmenu informácii o kvalite sladkých povrchových vôd v spoločenstve

TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 1.10.2007
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

26.9.2007

 SPRACOVATEĽ SPRÁVY

Mgr. Marcela Dobiášová, SHMÚ Bratislava 

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU

Ing. Renáta Grófová, SAŽP Banská Bystrica

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY Ing. Marián Supek, generálny riaditeľ Sekcie vôd a energetických zdrojov, MŽP SR
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Informácia v zmysle rozhodnutia Rady 77/795/EHS bola dňa 26.9.2007 prostredníctvom SAŽP odoslaná, v tlačenej verzii a na CD, poštou cez Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii na Európsku komisiu, DG Environment.
SPRÁVA

Informácie poskytované Slovenskou republikou za rok 2006 v rámci výmeny informácií na základe rozhodnutia Rady 77/795/EHS z 12. decembra 1977, ktorým sa ustanovuje spoločný postup pre výmenu informácii o kvalite sladkých povrchových vôd v spoločenstve (1131 kB)

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook