Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Dotazník smernice Rady 91/271/EHS o čistení mestských odpadových vôd v znení smernice 98/15/ES – UWWTD Questionnaire 2007

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Dotazník UWWTD Questionnaire 2007 je podrobný dotazník, v ktorom sú zhromaždené údaje o zberných systémoch a spôsobe čistenia odpadových vôd (OV) z úrovne členského štátu, cez úroveň aglomerácií, citlivých území a iných zberných území, až na úroveň jednotlivých čistiarní odpadových vôd (ČOV)a nimi produkovaného znečistenia, na úroveň miest vypúšťania odpadových vôd a na úroveň vodných útvarov, do ktorých sú OV vypúšťané. V elektronickom dotazníku sú zároveň zadefinované vzťahy a prepojenia medzi jednotlivými ČOV, aglomeráciami, zbernými územia a pod.

Referenčným rokom pre naplnenie dotazníka bol rok 2005.

Dotazník bol zameraný na 8 údajových blokov

Blok 0: Kontaktné údaje

Blok 1: Inventarizácia zberných území/oblasti recipientu (ID, názov, typ územia (SA/LSA/NA), kritériá pre vymedzenie SA, dátum začatia uplatňovania čl. 5 (8), parametre pre uplatňovanie čl. 5(4) ...)

Blok 2: Aglomerácie – úroveň Aglomerácia, ČOV, Miesto vypúšťania OV (ID, názov, geograf. koordináty, produkovaná záťaž  a vypúšťaná záťaž (EO), ID veľkých miest/veľkých znečisťovateľov, ID ČOV čistiacich vody z aglomerácie, ID vodných útvarov, do ktorých sú OV vypúšťané ...)

Blok 3: Zber a odvádzanie OV  (ID aglomerácie, produkované znečistenie (% EO) neodvádzané, odvádzané cez stokovú sieť s/bez ČOV, individuálne stokové siete ...)

Blok 4: Úroveň čistenia OV (ID a názov ČOV, znečistenie prichádzajúce na ČOV, kapacita ČOV, úroveň čistenia, účinnosť čistenia...)

Blok 5: Údaje o zberných systémoch, (úniky a priesaky, individuálne stokové siete (% odvádzaného produkovaného znečistenia, odľahčovania dažďových vôd ...) – blok je navrhovaný pre ďalšie reportovacie obdobie.

Blok 6: Množstvo OV pritekajúcich na/ čistených  a vypúšťaných z ČOV (množstvo a znečistenie OV prichádzajúcich na ČOV a  vypúšťaných z ČOV) – blok je navrhovaný pre ďalšie reportovacie obdobie.

Blok 7: Čistiarenské kaly a znovuvyužívanie OV (množstvo kalu produkovaného, využívaného, skládkovaného a vypúšťaného do vôd)

Blok 8: Potravinársky priemysel  (ID priemyselnej ČOV, organické zaťaženie, dátum dosiahnutia súladu) –blok je navrhovaný pre ďalšie reportovacie obdobie.

Dotazník UWWTD Questionnaire 2007 bol vyplnený, a na EK odovzdaný, vo forme elektronického dotazníka. Program a nástroje pre naplnenie tohto dotazníka poskytla EK.

PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

 

Čl. 15 smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice 98/15/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES

TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 30.11.2007
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

30.11.2007

 SPRACOVATEĽ SPRÁVY

Mgr. Beáta Michniaková, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Ing. Dagmar  Drahovská, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU

Ing. Lýdia Bekerová, Ministerstvo životného prostredia, Bratislava, odborný garant Bratislava

Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY Mgr. Oľga Sršňová, generálna riaditeľ Sekcie vôd a energetických zdrojov, MŽP SR
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU

Prvá verzia dotazníka bola na EK odoslaná elektronicky dňa 30.11.2007.

Druhá verzia dotazníka, bola po konzultáciách s EK, opätovné odoslaná na EK DG ENV elektronicky a aj oficiálnou cestou prostredníctvom Stáleho zastúpenia SR pri EÚ dňa 14.12.2007.
SPRÁVA

Z dôvodu uvádzania niektorých údajov, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, nebol dotazník, na žiadosť MŽP SR, sprístupnený verejnosti na internetovej stránke SAŽP.

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook