Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na kúpanie v roku 2007 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Rady 76/160/EHS týkajúcej sa kvality vody určenej na kúpanie

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na kúpanie v roku 2007 bola vypracovaná na základe čl. 13 smernice Rady 76/160/EHS týkajúcej sa kvality vody určenej na kúpanie. Súčasťou správy je textová časť zhodnocujúca kvalitu vody a analytické metódy použité na dosiahnutie zhody so smernicou 76/160/EHS, a databázová časť spracovaná v zmysle dotazníka podľa rozhodnutia Komisie 95/337/ES  o dotazníkoch týkajúcich sa smerníc v odvetví vody. Jedná sa o txt geografický súbor (názov vyhlásenej vody vhodnej na kúpanie a je x,y geografické súradnice), všeobecný súbor (začiatok a koniec letnej turistickej sezóny, počet odobratých vzoriek), parametrový súbor (počet vzoriek vyhovujúcich smernici v konkrétnej lokalite vody vhodnej na kúpanie a v konkrétnom sledovanom ukazovateli kvality vody).

Správa bola zhotovená v slovenskom jazyku.

PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

 

Čl. 13 smernice Rady 76/160/EHS týkajúcej sa kvality vody určenej na kúpanie

TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 31.12.2007
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

21.12.2007 - elektronicky prostredníctvom ReportNetu

11.1.2008 - oficiálne poštou

 SPRACOVATEĽ SPRÁVY

RNDr. Zuzana Valovičová, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava

Mgr. Martina Behanová, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU

Ing. Renáta Grófová, SAŽP Banská Bystrica

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY Gremiálna porada ministra zdravotníctva SR
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU

Po schválení Správy hlavným hygienikom SR bola Správa dňa 21.12.2007 vystavená podľa pokynov EK do Centrálneho dátového skladu EIONET – ReportNet - CDR Repository.

Po schválení Správy gremiálnou poradou ministra zdravotníctva SR bola Správa dňa 11.1.2008 odoslaná prostredníctvom SAŽP v tlačenej verzii a na CD poštou cez Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii na Európsku komisiu, DG Environment.
SPRÁVA

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na kúpanie v  roku 2007 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Rady 76/160/EHS týkajúcej sa kvality vody určenej na kúpanie (375 kB)

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook