Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2005-2006

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Situačná správa poskytuje základné informácie o cieľoch v oblasti rozvoja verejných kanalizácií, ku ktorých splneniu sa SR zaviazala počas prístupových rokovaní s Európskou úniou.

Situačná správa podáva informácie o právnom rámci pre odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v SR, o súvisiacich koncepciách a strategických materiáloch, o záväzkoch SR voči EÚ, o stave odvádzania a čistenia odpadových vôd a o produkcii čistiarenských kalov v SR v rokoch 2005-2006, o realizovanej investičnej výstavbe a finančnej náročnosti implementácie smernice 91/271/EHS v SR. V prezentovaných výsledkoch nadväzuje na predchádzajúcu Situačnú správu za rok 2004.

PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Čl. 16 smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd

TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 31.12.2007
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

9.4.2008

 SPRACOVATEĽ SPRÁVY

RNDr. Beáta Michniaková, VÚVH, Bratislava

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU

Ing. Lýdia Bekerová, MŽP SR, Bratislava

Ing. Renáta Grófová, SAŽP Banská Bystrica

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY Mgr. Oľga Sršňová, generálna riaditeľka Sekcie vôd e energetických zdrojov, MŽP SR, Bratislava
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU

Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2005-2006 je širokej verejnosti dostupná na portáli o životnom prostredí - Enviroportál (www.enviroportal.sk), na internetovej stránke Slovenskej agentúry životného prostredia (http://www.sazp.sk/)a v centrálnom dátovom sklade Európskej informačnej a monitorovacej siete EIONET (http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu).

Situačná správa bola  prostredníctvom Stáleho zastúpenia SR pri EÚ predložená na Európsku komisiu, DG Environment, dňa 9.4.2008.

SPRÁVA

Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2005-2006

(381 kB)

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook