Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Zoznam vôd vhodných na kúpanie v SR pre kúpaciu sezónu 2008

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Zoznam vôd vhodných na kúpanie v SR aktualizovaný pre kúpaciu sezónu 2008.

Zoznam obsahuje 35 lokalít vyhlásených vôd vhodných na kúpanie v SR, ktoré boli zaradené do programu monitorovania vôd počas letnej kúpacej sezóny 2008. Súčasťou Zoznamu je aj zoznam vôd vhodných na kúpanie, ktoré v porovnaní s predchádzajúcim rokom neboli do programu monitorovania zaradené, a odôvodnenia tejto zmeny.

PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Čl. 13(2) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS

TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU Pred začiatkom kúpacej sezóny (t.j. 15.6.2008)
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

13.6.2008 – elektronicky cez Reportnet

19.6.2008 – poštou cez SZ SR pri EÚ

 SPRACOVATEĽ SPRÁVY

RNDr. Zuzana Valovičová, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU

Ing. Renáta Grófová, SAŽP Banská Bystrica

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY

Gremiálna porada ministra zdravotníctva SR

Mgr. Oľga Sršňová, generálna riaditeľka Sekcie vôd a energetických zdrojov, MŽP SR, Bratislava
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU

Zoznam vôd vhodných na kúpanie aktualizovaný pre kúpaciu sezónu 2008 bol dňa 13.6.2008 elektronicky odoslaný na EK do Centrálneho dátového skladu (CDR) služby Reportnet http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/bathing/envsfixpq), a 19.6.2008 poštou prostredníctvom Stáleho zastúpenia SR pri EÚ.

SPRÁVA

Zoznam vôd vhodných na kúpanie v SR pre kúpaciu sezónu 2008 (50 kB)

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook