Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES. Aktualizácia k 31.12.2006.

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES z júna 2008 zhodnocuje stav implementácie smernice 91/271/EHS v SR k termínu 31.12.2006. Prehodnocovanie národných programov sa vykonáva každé dva roky.

Program popisuje:

  • právny rámec pre odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v SR,
  • koncepčné a strategické materiálny vzťahujúce sa k problematike čistenia odpadových vôd,
  • prehľad s stavu v čistení a odvádzaní odpadových vôd v SR
  • tabuľkové údaje aktuálne k roku 2006 o počte kanalizačných aglomerácií a produkovanom znečistení (vyjadrenom v počte ekvivalentných obyvateľov), počte a kapacite vyhovujúcich zberných systémov a čistiarní odpadových vôd, množstve využívaných kalov a o výške investičných nákladov požadované na základe rozhodnutia Komisie 93/481/EHS o formátoch prezentácie národných programov tak, ako to predpokladá článok 17 smernice Rady 91/271/EHS.
PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Čl. 17 smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie Komisie 93/481/EHS o formátoch prezentácie národných programov tak, ako to predpokladá článok 17 smernice Rady 91/271/EHS.
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 30.6.2008
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

30.6.2008 - elektronicky do siete Reportnet

2.7.2008 – oficiálnou cestou

 SPRACOVATEĽ SPRÁVY

RNDr.. Beáta Michniaková, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU

Ing. Lýdia Bekerová, Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava

Ing. Renáta Grófová, SAŽP Banská Bystrica

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY

Mgr. Oľga Sršňová, generálna riaditeľka Sekcie vôd a energetických zdrojov, MŽP SR, Bratislava

SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU

Národný program bol dňa 30.6.2008 elektronicky odoslaný do Centrálneho dátoveho skladu (CDR) služby Reportnet v sieti EIONET.

V tlačenej verzii i v elektronickej podobe bol dňa 2.7.2008 odoslaný poštou cez Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii na Európsku komisiu, DG Environment .
SPRÁVA

Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES. Aktualizácia k 31.12.2006.

(320 kB)

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook