Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Správa o stave implementácie smernice Rady 91/676/EHS týkajúcej sa ochrany vôd pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov v Slovenskej republike, 2008

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Predmetom Správy je hodnotenie stavu implementácie smernice Rady 91/676/EHS v SR v rokoch 2004-2007. Predmetom Správy je:

 • Hodnotenie kvality podzemnej vody
 • Hodnotenie kvality povrchovej vody
 • Vymedzenie a revízia zraniteľných oblastí
 • Vývoj, podpora a implementácia Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe
 • Vývoj, podpora a implementácia Programu poľnohospodárskych činností v zraniteľných oblastiach
 • Hodnotenie implementácie a dopadov opatrení Programu hospodárenia
 • Prognóza budúceho vývoja kvality vodných útvarov v zraniteľných oblastiach

Správa predložená na EK pozostávala z textovej časti, z údajov vo formáte xls, a z GIS údajov.

PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Čl. 10, ods. 1 smernice Rady č. 91/676/EHS z 12. decembra 1991 týkajúca sa ochrany vôd pre znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov

TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 31.10.2008
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

24.10.2008 – elektronicky prostredníctvom systému Reportnet

 SPRACOVATEĽ SPRÁVY
 • Mgr. Katarína Slivková, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
 • RNDr. Miroslav Holubec, CSc., Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
 • Mgr. Miroslav Holubec, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
 • RNDr. Andrea Májovská, Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
 • RNDr. Alexandra Vančová, Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
 • RNDr. Andrea Ľuptáková, Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
 • Ing. Zuzana Gergeľová, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava
 • Prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc., Výskumný ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
 • Ing. Michal Sviček, Výskumný ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
 • Ing. Štefan Gáborík, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Zvolen
 • Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU

Ing. Renáta Grófová, SAŽP Banská Bystrica

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY

Mgr. Oľga Sršňová, generálna riaditeľka Sekcie vôd a energetických zdrojov, MŽP SR, Bratislava

SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU

Dňa 24.10.2007 bola Správa predložená elektronicky na EK vystavením do Centrálneho dátového skladu siete EIONET – ReportNet (http://cdr.eionet.europa.eu)

Prostredníctvom Stáleho zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii bol následne na EK DG - ENV zaslaný aj konfirmačný list generovaný prostredníctvom ReportNetu o vystavení požadovaných dokumentov na CDR a tým ich odreportovaní na EK.

SPRÁVA

Správa o stave implementácie smernice Rady 91/676/EHS týkajúcej sa ochrany vôd pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov v Slovenskej republike, 2008

(1639 kB)

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook