Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v rokoch 2005 – 2007 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Správa sa vzťahuje k zásobovaným oblastiam zásobujúcich viac ako 5 000 obyvateľov, za hodnotené obdobie 2005-2007. Správa pozostáva z tabuľkových častí, v ktorých sú prezentované informácie o:

  • vymedzených zásobovaných oblastiach, o počte zásobovaných oblastí s nevyhovujúcou kvalitou pitnej vody
  • ukazovateľoch kvality pitnej vody, doplňujúcich ukazovateľoch, produktovo špecifických ukazovateľoch,
  • súhrnných informáciách o kvalite pitnej vody, počty nevyhovujúcich analýz,
  • GIS podklady k zásobovaným oblastiam.
PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • čl. 13 smernice Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 28.2.2009
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

19.3.2009 - prostredníctvom služby ReportNet

 SPRACOVATEĽ SPRÁVY
  • Mgr. Martina Behanová, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU
  • Mgr. Martina Behanová, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
  • Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
SCHVAĽOVATEL SPRÁVY Gremiálna porada ministra zdravotníctva SR
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU

Správa bola spracovaná v spolupráci s Výskumným ústavom vodného hospodárstva.

Správa bola dňa 19.3.2009 vystavená podľa pokynov EK do Centrálneho dátového skladu (CDR) siete EIONET – ReportNet (http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/dwd).

SPRÁVA

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v rokoch 2005 – 2007 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (407 kB)

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook