Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v malých zásobovaných oblastiach v roku 2007

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Správa sa vzťahuje k zásobovaným oblastiam zásobujúcich viac ako 50 a menej ako 5 000 obyvateľov (tzv. malé zásobované oblasti), ktoré boli hodnotené k roku 2007.

Správa pozostáva z tabuľkových častí, v ktorých sú prezentované informácie o:

  • zásobovaných oblastiach a vodných zdrojoch
  • počte zásobovaných oblastí spĺňajúcich požiadavky smernice na kvalitu vody
  • počte zásobovaných oblastí nespĺňajúcich požiadavky smernice na kvalitu vody – v mikrobiologických, chemických a indikačných ukazovateľoch
  • počte zásobovaných oblastí s nedodržanou frekvenciou monitorovania
  • nápravných opatreniach uskutočnených v prípade nevyhovujúcich mikrobiologických a indikačných ukazovateľov
  • počte zásobovaných oblastí, v ktorých boli uskutočnené nápravné opatrenia.
PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • čl. 10 Zmluvy o pristúpení k EÚ, vo vzťahu k smernici Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 15.5.2009
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

9.6.2009 – odoslané emailom

15.6.2009 – prostredníctvom služby ReportNet

SPRACOVATEĽ SPRÁVY
  • Mgr. Martina Behanová, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU
  • Mgr. Martina Behanová, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
  • Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
SCHVAĽOVATEL SPRÁVY Gremiálna porada ministra zdravotníctva SR
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU

Správa bola spracovaná v spolupráci s Výskumným ústavom vodného hospodárstva.

Správa bola na EK odoslaná emailom a dňa 15.6.2009 bola vystavená do Centrálneho dátového skladu (CDR) siete EIONET – ReportNet (http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/dwd).

SPRÁVA

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v malých zásobovaných oblastiach v roku 2007 (174 kB)

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook