Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na kúpanie v roku 2009 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Rady 2006/7/ES o riadení  kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Tabuľková časť pozostávajúca zo zoznamu vôd vhodných na kúpanie a k nim príslušných doplnkových informácií, z informácií o dĺžke kúpacej sezóny, o mimoriadnych situáciách a krátkodobom znečistení, o výsledkoch sledovania kvality vody na kúpanie pre ukazovatele hodnotené smernicou 2006/7/ES (t.j. Escherichia colli a črevné streptokoky). Formát tabuľkovej časti bol predpísaný usmerneniami Európskej komisie.

Textová časť zhodnocuje spôsob monitorovania vôd vhodných na kúpanie v SR a výsledky hodnotenia kvality vôd.

PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Čl. 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS

TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 31.12.2009
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

21.12.2009

SPRACOVATEĽ SPRÁVY
  • Mgr. Eva Kosorínová, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava

  • RNDr. Zuzana Valovičová, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU
  • Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
SCHVAĽOVATEL SPRÁVY Gremiálna porada ministra zdravotníctva SR
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU

Správa bola dňa 21.12.2009 vystavená podľa pokynov EK do Centrálneho dátového skladu (CDR) siete EIONET – ReportNet (http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/bathing).

SPRÁVA

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na kúpanie v roku 2009 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Rady 2006/7/ES o riadení  kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS (207 kB)

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook