Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Dotazník smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice 98/15/ES – UWWTD Questionnaire 2009

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Dotazník UWWTD Questionnaire 2009 je podrobný dotazník, v ktorom sú zhromaždené údaje o zberných systémoch a spôsobe čistenia odpadových vôd (OV) z úrovne členského štátu, cez úroveň aglomerácií, citlivých území a iných zberných území, až na úroveň jednotlivých čistiarní odpadových vôd (ČOV)a nimi produkovaného znečistenia, na úroveň miest vypúšťania odpadových vôd a na úroveň vodných útvarov, do ktorých sú OV vypúšťané. V elektronickom dotazníku sú zároveň zadefinované vzťahy a prepojenia medzi jednotlivými ČOV, aglomeráciami, zbernými územia a pod.

Referenčným rokom pre naplnenie dotazníka bol rok 2008.

Dotazník bol zameraný na 8 údajových blokov

Blok 0: Všeobecné informácie o správe a kontaktné údaje

Blok 1: Inventarizácia zberných území/oblasti recipientu (ID, názov, typ územia (SA/LSA/NA), kritériá pre vymedzenie SA, dátum začatia uplatňovania čl. 5 (8), parametre pre uplatňovanie čl. 5(4) ...)

Blok 2: Aglomerácie – úroveň Aglomerácia, ČOV, Miesto vypúšťania OV (ID, názov, geograf. koordináty, produkovaná záťaž  a vypúšťaná záťaž (EO), ID veľkých miest/veľkých znečisťovateľov, ID ČOV čistiacich vody z aglomerácie, ID vodných útvarov, do ktorých sú OV vypúšťané ...)

Blok 3: Zber a odvádzanie OV  (ID aglomerácie, produkované znečistenie (% EO) neodvádzané, odvádzané cez stokovú sieť s/bez ČOV, individuálne stokové siete ...)

Blok 4: Úroveň čistenia OV (ID a názov ČOV, znečistenie prichádzajúce na ČOV, kapacita ČOV, úroveň čistenia, účinnosť čistenia...)

Blok 5: Údaje o zberných systémoch, (úniky a priesaky, individuálne stokové siete (% odvádzaného produkovaného znečistenia, odľahčovania dažďových vôd ...) – blok je nepovinný.

Blok 6: Množstvo OV pritekajúcich na/ čistených  a vypúšťaných z ČOV (množstvo a znečistenie OV prichádzajúcich na ČOV a  vypúšťaných z ČOV) – blok je nepovinný.

Blok 7: Čistiarenské kaly a znovuvyužívanie OV (množstvo kalu produkovaného, využívaného, skládkovaného a vypúšťaného do vôd)

Blok 8: Potravinársky priemysel  (ID priemyselnej ČOV, organické zaťaženie, dátum dosiahnutia súladu) – blok je nepovinný.

Dotazník UWWTD Questionnaire 2009 bol vyplnený, a na EK odovzdaný, vo forme XML. Program a nástroje pre naplnenie tohto dotazníka poskytla EK.

PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Čl. 15 smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice 98/15/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES

TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 6.1.2010
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

21.12.2009

SPRACOVATEĽ SPRÁVY
  • Ing. Dagmar  Drahovská, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU
  • Ing. Lýdia Bekerová, Ministerstvo životného prostredia, Bratislava, odborný garant Bratislava

  • Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
  • Ing. Dušan Čerešňák, vymenovaný na zastupovanie generálneho riaditeľa sekcie  vôd
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU

Správa bola dňa 21.12.2009 vystavená podľa pokynov EK do Centrálneho dátového skladu (CDR) siete EIONET – ReportNet http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/uwwt.

SPRÁVA

Z dôvodu uvádzania niektorých údajov, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, nebol dotazník na žiadosť MŽP SR sprístupnený verejnosti na internetovej stránke SAŽP.

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook