Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Správa Slovenskej republiky vypracovaná podľa čl. 13 a 15 Rámcovej smernice o vode (Plány manažmentu povodí)

SPRÁVA Správa Slovenskej republiky vypracovaná podľa čl. 13 a 15 Rámcovej smernice o vode (Plány manažmentu povodí)
REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Reportingové povinnosti sa vzťahujú na kópie plánov manažmentu povodí a programov opatrení spracovaných na úrovni správnych území povodí.

 

Za Slovenskú republiku bol spracovaný, a dňa 10.2.2010 vládou SR schválený, Vodný plán Slovenska, ktorý pokrýva:

 • Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja a
 • Plán manažmentu správneho územia povodia Visly.

Kópia Vodného plánu Slovenska, ako kompletného materiálu za plány manažmentu správnych území povodí v SR, bola na EK predložená spolu s ďalším dokumentmi a súbormi, ktoré boli vypracované na základe metodického usmernenia Európske komisie (EK) pre reporting k Rámcovej smernici o vode.

 

Súčasťou dokumentov predložených na EK v rámci tejto správy boli:

 • kópia Vodného plánu Slovenska
 • kópia Plánu manažmentu medzinárodného správneho povodia rieky Dunaj
 • kópie podporných dokumentov (background documents), ktoré predchádzali spracovaniu plánov  manažmentu povodí a programu opatrení (napr. metodické postupy, ročné správy z riešenia úloh relevantných pre implementáciu RSV v SR a iné) 
 • XML schémy pozostávajúce z textových informácií a číselných údajov relevantných pre:
  • správne územie povodia, sub-units a oprávnené orgány (RBDSUCA tables),
  • útvary povrchových vôd a útvary podzemných vôd (SWB a GWB tables),
  • metódy hodnotenia povrchových a podzemných vôd (SWMET a GWMET tables),
  • chránené územia (PA tables)
  • monitoring vôd (MON tables)
  • monitorovacie stanice povrchových a podzemných vôd (SWST a GWST tables)
  • plány manažmentu povodí a program opatrení (RBMP_POM tables)
 • GIS vrstvy a metaúdaje za:
  • útvary povrchových vôd (SWB)
  • útvary podzemných vôd (GWB)
  • chránené územia (PA)
  • správne územia povodí a ich sub-units (RBDSU).
PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Čl. 13 a 15 (1) smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady ustanovujúcej rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky (Rámcová smernica o vode, RSV)

TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 22. 3. 2010
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

23. 4. 2010

SPRACOVATEĽ SPRÁVY
 • vedúci a členovia pracovných skupín pre implementáciu Rámcovej smernice o vode v SR

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU
 • Ing. Renáta Magulová, Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava

 • Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • Ing. Dušan Čerešňák, vymenovaný na zastupovanie generálneho riaditeľa sekcie vôd, Ministerstvo životnéo prostredia SR
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU

Správa bola dňa 23.4.2010 vystavená podľa pokynov EK do Centrálneho dátového skladu (CDR) siete EIONET – ReportNet http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/wfdart13 a následne predložená na EK oficiálnou cestou prostredníctvom Stáleho zastúpenia SR pri EÚ.

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook