Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2007 - 2008

SPRÁVA
REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Situačná správa podáva informácie o:

  • právnom rámci pre odvádzanie a čistenie komunálnych  odpadových vôd,
  • záväzkoch SR voči EÚ podľa smernice Rady 91/271/EHS,
  • koncepčných a strategických materiáloch,
  • sídelnej štruktúre a aglomeráciách Slovenska,
  • vývoji odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd  verejnými kanalizáciami v prevádzke vodárenských spoločností,
  • stave odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd  v aglomeráciách nad 2 000 EO,
  • realizácii významných stavieb stokových sietí a čistiarní  odpadových vôd na Slovensku,
  • aglomeráciách veľkostnej triedy pod 2000 EO,
  • produkcii čistiarenských kalov a nakladanie s nimi.

V prezentovaných výsledkoch nadväzuje na predchádzajúcu Situačnú správu za roky 2005 -2006.

PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Čl. 16 smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd

TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 31.12.2009
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

17.5.2010

17.9.2010 - opravená príloha

SPRACOVATEĽ SPRÁVY

Ing. Karol Kucman, CSc. a kol., Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU

Ing. Lýdia Bekerová, Ministerstvo životného prostredia, Bratislava, odborný garant Bratislava

Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY

Ing. Dušan Čerešňák, vymenovaný na zastupovanie generálneho riaditeľa sekcie vôd, Ministerstvo životnéo prostredia SR

SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU

Správa odreportovaná na Európsku komisiu elektronickou cestou dňa 17.5.2010 vystavením do Centrálneho dátového skladu (CDR) siete EIONET – ReportNet http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/colrscva/envselxq a tiež oficiálnou cestou cez Stále zastúpenie SR pri EÚ. Opravená verzia bola predložená na EK 17.9.2010.

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook