Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Zoznam vôd vhodných na kúpanie v SR pre kúpaciu sezónu 2010

SPRÁVA Zoznam vôd vhodných na kúpanie v SR pre kúpaciu sezónu 2010 (50 kB)
REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Zoznam vôd vhodných na kúpanie v SR aktualizovaný pre kúpaciu sezónu 2010.

Zoznam obsahuje 36 lokalít vyhlásených vôd vhodných na kúpanie v SR, ktoré boli zaradené do programu monitorovania vôd počas letnej kúpacej sezóny 2010.

PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Čl. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS

TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU Pred začiatkom kúpacej sezóny (15.6.2010)
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

18.5.2010 - prostredníctvom služby ReportNet

 SPRACOVATEĽ SPRÁVY

Mgr. Eva Kosorínová, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU

Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY -
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Zoznam vôd vhodných na kúpanie aktualizovaný pre kúpaciu sezónu 2010 bol dňa 18.5.2010 elektronicky odoslaný na EK do Centrálneho dátového skladu (CDR) siete EIONET - ReportNet http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/bathing/envskz0q.

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook