Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Informácia o príslušných orgánoch a územných jednotkách SR v zmysle čl. 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík

SPRÁVA Informácia o príslušných orgánoch a územných jednotkách SR v zmysle čl. 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík (12 kB)
REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Poskytnuté boli informácie o:

  • oprávnených orgánoch pre implementáciu smernice 2007/60/ES
  • územných jednotkách vymedzených pre potreby implementácie smernice 2007/60/ES v SR.

Oprávneným orgánom v SR je Ministerstvo životného prostredia SR.

Vymedzené boli dve územné jednotky, identické so správnymi územiami povodí, a to Dunaja a Visla.

Informácia bola spracovaná vo formáte XML. Jej súčasťou sú aj GIS vrstvy.

PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Čl. 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík

TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 26.5.2010
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

24.5.2010

 SPRACOVATEĽ SPRÁVY

Ing. Monika Supeková, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Ing. Martin Bačík, PhD., Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU

Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY Ing. Dušan Čerešňák, vymenovaný na zastupovanie generálneho riaditeľa sekcie, Sekcia vôd, Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Informácia bola dňa 24.5.2010 predložená na EK elektronickou cestou vystavením do Centrálneho dátového skladu (CDR) služby Reportnet (http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/fdart3/envsaxgg) a následne oficiálne prostredníctvom Stáleho zastúpenia SR pri EÚ.

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook