Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Informácia podľa článku 7 a prílohy II smernice EP a Rady 2008/56/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky

SPRÁVA

Informácia podľa článku 7 a prílohy II smernice EP a Rady 2008/56/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (Príslušné orgány SR pre vykonávanie smernice 2008/56/ES)

(169 kB)

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Správa poskytuje informácie o príslušnom kompetentnom orgáne pre vykonávanie smernice 2008/56/ES v SR..

PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Čl. 7 smernice EP a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008 , ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii)

TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 15.1.2011
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

13.1.2011

SPRACOVATEĽ SPRÁVY

Ing. Ľudmila Strelková, Ministerstvo životného prostredia SR

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU

Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY

Ing. Dušan Čerešňák, generálny riaditeľ Sekcie vôd, Ministerstvo životnéo prostredia SR

SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Správa bola dňa 13.1.2011 odoslaná prostredníctvom SZ SR pri EÚ na EK GD Environment.

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook