Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Zoznam vôd vhodných na kúpanie v SR pre kúpaciu sezónu 2011

SPRÁVA

Zoznam vôd vhodných na kúpanie v SR pre kúpaciu sezónu 2011

(149 kB)

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Zoznam vôd vhodných na kúpanie v SR aktualizovaný pre kúpaciu sezónu 2011.

Zoznam obsahuje 34 lokalít vyhlásených vôd vhodných na kúpanie v SR, ktoré boli zaradené do programu monitorovania vôd počas letnej kúpacej sezóny 2011.

PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Čl. 13 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS

TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 15.6.2011 (pred začiatkom kúpacej sezóny)
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

25.5.2011

SPRACOVATEĽ SPRÁVY

Mgr. Eva Kosorínová, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU

Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY

gremiálna porada ministra zdravotníctva

SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Zoznam vôd vhodných na kúpanie aktualizovaný pre kúpaciu sezónu 2011 bol dňa 25.5.2011 odoslaný na EK elektronicky prostredníctvom Centrálneho dátového skladu (CDR) siete EIONET – ReportNet http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/nbwd.

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook