Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na kúpanie v roku 2011 vypracovaná na základe čl. 13 smernice EP a Rady 2006/7/ES o riadení  kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS

SPRÁVA

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na kúpanie v roku 2011 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení  kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS (513 kB)

 

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Tabuľková časť pozostávajúca zo zoznamu vôd vhodných na kúpanie za rok 2011 a k nim príslušných doplnkových informácií, z informácií o dĺžke kúpacej sezóny, o mimoriadnych situáciách a krátkodobom znečistení, o výsledkoch sledovania kvality vody na kúpanie pre ukazovatele hodnotené smernicou 2006/7/ES (t.j. Escherichia colli a črevné streptokoky). Formát tabuľkovej časti bol predpísaný usmerneniami Európskej komisie.
  • Textová časť zhodnocuje spôsob monitorovania vôd vhodných na kúpanie v SR a výsledky hodnotenia kvality vôd v roku 2011.
PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Čl. 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS

TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 31.12.2011
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

21.12.2011

16.3.2012 - úprava xls prilohy

SPRACOVATEĽ SPRÁVY

Mgr. Eva Kosorínová, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU

Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY

Gremiálna porada ministra zdravotníctva

SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Správa bola dňa 21.12.2011 vystavená podľa pokynov EK do Centrálneho dátového skladu (CDR) siete EIONET – ReportNet (http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/nbwd/envtvgncq).

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook